Introduktion

Nordlance AB, org.nr 559159-4170, (“Nordlance”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats och/eller andra framtida digitala kontaktytor. Nordlance respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter. Med personuppgifter menas all information som kan identifiera dig som en enskild person (till exempel namn, adress, bilder, IP-nummer etc.) och som samlas in via våra digitala kanaler, såsom den här webbplatsen, mobilappar och/eller annat framtida digitalt gränssnitt som länkar till denna policy.

Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning. Personuppgiftspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter och beskriver dina rättigheter och hur du går vidare om du vill utöva dem.

Tänk på att du genom att använda de digitala kanalerna och/eller någon av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller (”Tjänsterna”) intygar att du har läst och förstått Personuppgiftspolicyn.

Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna, men om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte till fullo kan ta del av Tjänsterna eller besöka alla delar av de digitala kanalerna.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter samlas in och behandlas av Nordlance:
Person- och kontaktinformation. När du skapar ett konto eller lägger upp en jobbförfrågan kan du behöva ange uppgifter såsom för- och efternamn, telefonnummer, adress, postort, postnummer, e-postadress, arbetserfarenhet samt akademiska meriter. Vi sparar även e-mail gällande registrering av jurister.
Behandling och dess syfte
Person- och kontaktinformationen används för att tillgängliggöra Tjänsten. Syftena är att möjliggöra skapandet av användarkonton på Tjänsten, skapandet av jobbförfrågningar samt anbud, kommunikationskanaler mellan kund och jurist samt uppehållandet av en profil på Tjänsten. Behandlingen som utförs är identifiering av person, lagring av profildata, framställandet av profildata, upprätthållandet av jobb, redigering av profil samt tekniska åtgärder ägnade att tillgängliggöra Tjänsten. Informationen används även för att styrka och verifiera ansökningarna.
Rättslig grund samt lagringsperiod
Fullgöra avtalet. Denna insamling och behandling är nödvändig för att uppfylla våra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med dig (se våra Användarvillkor). Om den begärda informationen inte lämnas kan vi inte uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet. Lagringsperioden är begränsad tills avtalet upphör. Om din profil varit inaktiv en längre tid (24 månader) kan vi komma att radera ditt konto om du inte på våran begäran återaktiverar din profil. Om sådan inaktivitet förekommer kommer du att få ett påminnelse e-post tre, två och en månad innan vi vidtar raderingsgsåtgärder.
Nyhetsbrev. När du prenumererar på vårt nyhetsbrev anger du din e-postadress.
Behandling och dess syfte
Om du är kund till oss, eller om du annars har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev, så kommer vi att behandla din e-postadress i syfte att skicka ut detta. Även ditt förnamn kan användas för att ge en personlig prägel åt innehållet. Nyhetsbreven innehåller en länk som du kan klicka på för att sluta ta emot nyhetsbrevet. När du klickat på den länken och angett din e-postadress upphör vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål (du får inga fler nyhetsbrev).
Rättslig grund samt lagringsperiod
Den lagliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att bedriva kundvård och marknadsföring. Vi lagrar informationen tills du klickat på länken för att inte få fler nyhetsbrev.

Känsliga personuppgifter och personnummer

Känsliga personuppgifter innehåller data som avslöjar din demografiska bakgrund eller etnicitet, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller medlemskap i en fackförening samt personuppgifter om din hälsa eller sexliv.

I egenskap av personuppgiftsansvarig kommer vi aldrig att be er ange känsliga personuppgifter och vi kommer inte heller samla in sådana uppgifter. Vid användningen av tjänsten och er kontakt med jurist jämte kund kan det hända att ni anger känsliga personuppgifter och då gäller den behandlingen som juristen/kunden anger eftersom de är personuppgiftsansvarig i det hänseendet och Nordlance agerar personuppgiftsbiträde.

Personnummer behandlas endast vid behov för att säkerställa identifiering och vi begränsar användningen av personnummer till de tillfällen som absolut är nödvändiga. Vi kommer endast lämna ut dina känsliga personuppgifter till tredje part enligt vad som anges i denna policy eller där vi anser det absolut nödvändigt.

Information från annan

I regel behandlar vi bara personuppgifter som du har lämnat till oss eller det som registrerar i samband med dina inköp och användningen av våra tjänster. I vissa fall kan vi komplettera de av dig lämnade Personuppgifterna med information från annan i syfte att säkerställa ovan nämnda ändamål och syften med behandling av Personuppgifterna samt för att utvärdera och förbättra de digitala kanalerna och Tjänsterna.Den information som vi samlar in från sådana tredje parter är följande:

  1. Uppgifter från offentliga register för att säkra din identitet.
  2. Uppgifter från relevant lärosäte, arbetsgivare eller dylik för att säkra att de angivna uppgifterna stämmer.
  3. Information från sociala medier för marknadsföring.

Information till annan

I de fall det är nödvändigt för att utföra våra tjänster kan vi använda externa leverantörer (personuppgiftsbiträden). Dessa leverantörer kan behandla personuppgifter som lämnats av dig eller de personuppgifter som samlas in via de digitala kanalerna eller våra tjänster vi tillhandahåller. Vi använder leverantörer för att hjälpa oss med följande:

  1. Betalningslösningar (t.ex. banker och andra leverantörer av betalningstjänster).
  2. Marknadsföring (sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
  3. IT-tjänster (företag som hanterar lagring av data, tekniskt stöd och underhåll av våra IT-lösningar).
  4. Aktiviteter, statistik och undersökningar (företag som hanterar aktiviteter, statistik och undersökningar av våra tjänster).
Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång och bara dela information som är nödvändig för att leverantörerna ska kunna utföra sitt arbete. Vi kontrollerar alltid att våra leverantörer kan uppfylla våra höga krav och att de har tillräckliga skyddsåtgärder. Vi kräver att de (i) skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och relevant lagstiftning och (ii) avstår från att använda dina personuppgifter för något annat syfte än att ge oss den överenskomna produkten eller tjänsten.

Överföringar till tredje land

Vi försöker alltid hålla dina personuppgifter inom EU/EES och de flesta av våra egna IT-system är lokaliserade där. Leverantörer utanför EU/EES är Amazon Web Services, Inc samt Google Firebase, Inc varav båda är certifierade under Privacy Shield. Under support och underhåll vi också att tillfälligt behöva överföra informationen utanför EU/EES.

Alla sådana uppgifter kommer alltid att hållas till ett minimum och vara relevanta för ändamålet. Oavsett var personuppgifterna överförs, tar vi alltid lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att säkerhetsnivån är densamma som i EU/EES och på så vis håller en adekvat säkerhetsnivå, exempelvis genom att använda EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller företag som är anslutna till Privacy Shield.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle vi komma att behöva ändra i Personuppgiftspolicyn kommer vi att avisera det vid inloggning till Tjänsterna och på de digitala kanalerna i övrigt samt informera om innehållet i de nya villkor du godkänner.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi behandlar om dig och att få felaktiga uppgifter korrigerade. Observera att vi kan begära ytterligare information om dig för att säkerställa en säker och effektiv hantering av din förfrågan och för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person. Du har rätt att kostnadsfritt begära ut ett utdrag varje år, för övriga begärda utdrag tillkommer administrativa samt operativa kostnader.

Du kan begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig, till exempel om informationen inte längre är nödvändig för att uppfylla det syfte som de samlades in för eller om du inte längre önskar ta emot direktmarknadsföring etc. Observera att när det är nödvändigt kan vi behöva avvisa din begäran, till exempel om personuppgifterna behövs för skatt- eller bokföringsändamål.

Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen. I sådana fall kan vi behöva undersöka situationen ytterligare innan ett beslut fattas.

I det fall du har gett ditt samtycke eller om behandlingen stöds på att vi har ett avtalsförhållande med dig har du under vissa omständigheter rätt att få dina data överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Detta kräver emellertid att överföringen är teknisk möjlig och kan utföras automatiskt.

Om du vill veta hur vi behandlar dina personuppgifter ska du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se "Kontaktinformation" nedan).

Länkar

I våra digitala kanaler kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra bolag . Denna Personuppgiftspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut personuppgifter.

Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifterna mot obehörig tillgång, ändring eller förstörelse. Att tillhandahålla personuppgifter via digitala kanaler innebär dock alltid en risk eftersom det inte går att helt skydda tekniska system från obehörig åtkomst.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling av Personuppgifter får du gärna kontakta oss på:
Nordlance AB,
org.nr 559159-4170
Rörstrandsgatan 24,
113 40, Stockholm
072-253 17 41
info@nordlance.com


Om dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med denna policy eller relevanta dataskyddslagar har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.