Introduktion

Nordlance är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats och/eller andra framtida digitala kontaktytor.

Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning. Personuppgiftspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Tänk på att du genom att använda de digitala kanalerna och/eller någon av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller (”Tjänsterna”) samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig.

Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna, men om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte till fullo kan ta del av Tjänsterna eller besöka alla delar av de digitala kanalerna.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

Personuppgifter som behandlas

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I Tjänsterna kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postort, postnummer, e-postadress, personnummer samt akademiska meriter. (sammantaget härefter ”Personuppgifter”).

Känsliga personuppgifter behandlas inte

Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Nordlance behandlar inte några känsliga personuppgifter inom ramen för Tjänsterna.

Vad använder vi personuppgifter till?

Ändamålen och syftena med behandlingen av Personuppgifterna vad gäller dig som är jurist är att verifiera att du innehar den kompetens som krävs för att tillhandahålla kvalificerad juridisk hjälp samt för att möjliggöra upprättandet av ett uppdragsförhållande mellan dig och kunden. För dig som är kund är ändamålet och syftena med behandlingen av Personuppgifterna att möjliggöra upprättandet av ett uppdragsförhållande mellan dig och juristen vad gäller allt från din initiala förfrågan till betalning för utförda tjänster.

Utan ditt tillstånd kommer vi inte att lämna ut dina Personuppgifter till annan på annat sätt än vad som följer av denna Personuppgiftspolicy.

Information från annan

II vissa fall kan vi komplettera de av dig lämnade Personuppgifterna med information från annan i syfte att säkerställa ovan nämnda ändamål och syften med behandling av Personuppgifterna samt för att utvärdera och förbättra de digitala kanalerna och Tjänsterna.

Information till annan

Utöver vad som anges i denna Personuppgiftspolicy kommer vi inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller oss med någon tredje part. Som tredje part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig (”Koncernbolag”). Relevant Koncernbolag som får del av Personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna Personuppgiftspolicy.

Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för utförande av tjänster i anslutning till våra digitala kanaler eller Tjänsterna. Dessa leverantörer kan komma att hantera Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade via de digitala kanalerna eller Tjänsterna. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (a) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och (b) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

Överföringar till tredje land

Vi kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES).

Samtycke

När du godkänner den här Personuppgiftspolicyn godkänner du att vi använder och behandlar dina Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik (se separat policy angående cookies).

Om du inte accepterar vad som sägs i denna Personuppgiftspolicy ber vi dig vänligen att inte använda de digitala kanalerna eller Tjänsterna.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle vi komma att behöva ändra i Personuppgiftspolicyn kommer vi att avisera det vid inloggning till Tjänsterna och på de digitala kanalerna i övrigt samt informera om innehållet i de nya villkor du godkänner.

Radering av uppgifter

Dina Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, vi kommer i övrigt att radera överflödiga Personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Ansvarsbegränsning

Nordlance eller dess tjänsteleverantörer gör inga utfästelser gällande Tjänsten eller dess innehåll utöver vad som explicit anges i dessa Användarvillkor eller de tjänstespecifika villkoren. Exempelvis förbinder sig Nordlance inte på något vis till att ansvara för Tjänstens innehåll, dess funktionsduglighet, felfrihet, tillförlitlighet, fullständighet, tillgänglighet eller lämplighet för Juristens behov. Nordlance tillhandahåller Tjänsten och innehållet ”i befintligt skick” och garanterar inte att immateriella rättigheter tillhörande tredje parter inte kränks.

Nordlance ansvarar inte för skador som kan uppkomma i samband med modifikation, prisändring, upphävning och avbrott i Tjänsten.

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag begränsar Nordlance sitt och sina tjänsteleverantörers ansvar för all direkt och indirekt skada. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag begränsas Nordlance och dess tjänsteleverantörers helhetsansvar gällande alla krav som omfattas av dessa Användarvillkor till det belopp som influtit Nordlance genom Juristens arbete under föregående 6 månader.

Rätt att begära information

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om vi behandlar Personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss, hur du kontaktar oss framgår under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan .

Länkar

I våra digitala kanaler kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra Koncernbolag eller av bolag utanför koncernen. Denna Personuppgiftspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut personuppgifter.

Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling av Personuppgifter får du gärna kontakta oss på: info@nordlance.com