Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) för Nordlance AB med organisationsnummer 559159-4170 ("Nordlance"), gäller för Nordlance frilansplattformstjänst (”Tjänsten”). Användarvillkoren tillämpas mellan Nordlance och juristen (”Juristen”) som använder sig av tjänsten. Med Juristen innebär häri en person som frilansar på vår plattform och därmed använder sig av Tjänsten gällande Tjänstens nätversion och innehåll samt eventuella uppdateringar av Tjänsten. Juristen är i denna kontext den part som erbjuder juridisk hjälp till kunderna genom plattformen.

Denna platform, Nordlance.com, ägs, görs tillgänglig och sköts av Nordlance. Nordlance tillgängliggör denna hemsida, inklusive information, verktyg och tjänster för Juristen. Genom att ta i bruk och/eller använda Tjänsten förbinder sig Juristen till de vid var tidpunkt gällande Användarvillkoren. Om Juristen inte accepterar dessa villkor kan Tjänsten inte användas. Läs därför igenom villkoren noga!

Nordlance har rätt att leverera uppdateringar under ytterligare villkor, om vilka Nordlance informerar Juristen skilt.

Användningen av Tjänsten kan förutsätta registrering. Ifall en tredje parts produkt eller tjänst används i anslutning till eller på annat sätt utnyttjas genom Tjänsten kan för dessa därutöver tillämpas tredje parts avtalsvillkor (t.ex. Facebooks eller Googles villkor eller Apples, Googles eller annan app-butik-leverantörs villkor för in-app-köp).

Avtalet och dess uppkomst

Dessa Användarvillkor, jämte andra genom hänvisning inkorporerade dokument, utgör avtalet mellan Nordlance och Juristen. Villkoren ersätter alla tidigare överenskommelser, förbindelser och förslag, vare sig skriftliga eller muntliga, mellan Nordlance och Juristen, inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av dessa Användarvillkor.

Avtalet mellan Juristen och Nordlance gällande Tjänsten träder i kraft när Juristen tar Tjänsten i bruk eller då Juristen registrerat sig i Tjänsten till den del registrering förutsätts och godkänt de gällande Användarvillkoren och andra genom hänvisning inkorporerade dokument.

Nordlance allmänna rättigheter och skyldigheter beträffande Tjänsten

Tjänsten syftar till att förmedla kontakt mellan kunder i behov av juridisk hjälp och Juristen om denne är validerar och godkänd av Nordlance. Nordlance funktionerar enbart som en medlare av tjänsten och åtar sig därmed inte att bistå med eller bära ansvar för sådan juridisk rådgivning som ges genom Tjänsten.

Nordlance strävar efter att upprätthålla hög kvalitet i produktionen av Tjänsten. Nordlance ger ändå inga garantier beträffande Tjänstens eller dess delars riktighet eller tillförlitlighet. Nordlance ger inga specifika löften om antalet kunder till vilka Juristen kommer att kunna erbjuda juridisk hjälp eller om innehåll i kundernas förfrågningar.

Nordlance har rätt att producera Tjänsten på det sätt som Nordlance anser bäst. Nordlance har rätt att lägga till, ändra eller avlägsna delar av Tjänsten samt rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten delvis eller i sin helhet. Nordlance har rätt att övervaka, redigera och ta bort innehåll som vi anser vara olovlig, kränkande, hotfull, förolämpande, nedsättande, pornografisk, oanständig eller annars stötande eller bryter mot någon parts immateriella tillgångar eller dessa Användarvillkor.

Nordlance eller dess licensgivare ansvarar under inga omständigheter för eventuell skada som förorsakas den använda apparaten eller programvaran eller information som finns däri, inklusive datasäkerhetsrisker (virus, informationsstölder osv.). Nordlance har inte heller ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador.

Tjänsten är belagd med en procentuell avgift på 10 procent som dras av den totala summa som Juristen erhåller från kunden som betalning för Juristens tjänster. Nordlance har rätt att ändra pris eller prissättningsgrund för uppdrag som utförs genom Tjänsten och som påbörjas efter ändringen.

Juristens allmänna rättigheter och skyldigheter

Användning av Tjänsten kan kräva en mobiltelefon, en dator eller en pekdator samt en lämplig internetanslutning, för vilka Juristen ansvarar. Utnyttjandet av Tjänsten kan därtill kräva att Juristen har ett giltigt användarnamn och lösenord.

I samband med en registrering i Tjänsten, eller vid beställningen av en Tjänst som kräver registrering, får Juristen ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet och lösenordet som Juristen får för att ha tillgång till Tjänsten är personliga och det är inte tillåtet att sprida dem. Juristen ansvarar för att utomstående inte får tillgång till användarnamnet och lösenordet. Bryter Juristen mot detta förbud äger Nordlance rätt att omedelbart avsluta Juristens tillgång till Tjänsten. Juristen ansvarar för den användning som sker med dennes användarnamn och lösenord samt möjlig skada och tänkbara kostnader som förorsakas av detta fram till det att Juristen anmält Nordlance om det faktum att användarnamnet och lösenordet kommit bort eller att tredje part har tillgång till dessa och Nordlance bekräftat mottagandet av meddelandet.

I samband med att Juristen tackar ja till en förfrågan från kund förpliktar sig Juristen att tillgodose denna förfrågan. Om juristen därefter undandrar sig från att utföra tjänsten kan det leda till att Nordlance avslutar Juristens tillgång till Tjänsten, beroende på hur avtalet är format mellan parterna. Nordlance förbehåller sig rätten att säga upp Juristens tillgång till Tjänsten om Juristen agerar emot sin kunds förtroende, genom att t.ex. begå kontraktsbrott eller röja uppgifter.
Om Juristen bryter mot eller underlåter att iaktta dessa Användarvillkor i väsentlig grad kan Nordlance komma att avbryta samarbetet. Juristen ansvarar för Tjänstens användning och förbinder sig att ersätta skada som Juristen förorsakat Nordlance eller tredje part. Juristen ska hålla Nordlance skadeslös från alla krav från kund eller tredje part på grund av Juristens brott mot dessa Användarvillkor, andra genom hänvisning inkorporerade dokument, lag eller tredjepartsrättigheter.

Förbjuden användning

I tillägg till andra förbud i dessa Användarvillkor är det förbjuden att använda Tjänsten: (a) för något olovligt, oanständigt eller omoraliskt ändamål; (b) för att övertala andra att utföra eller delta i olovliga handlingar; (c) för att överträda en internationell eller statlig lag, reglering eller lokal författning; (d) för att inskränka eller överträda våra eller annans immateriella rättigheter; (e) för att ofreda, förkättra, förolämpa, skada, smäda, förtala, nedsätta, intimidera eller diskriminera baserat på kön, genus, sexuell läggning, religion, etnicitet, ålder, nationell tillhörighet eller funktionsnedsättning; (f) för att avge falsk eller missledande information; (g) för att ladda upp eller sprida virus eller annan typ av uppsåtlig kod som är ägnad att användas för att påverka funktionaliteten eller driften för Tjänsten eller anknuten hemsida; (h) för att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för att spamma, nätfiska eller dylikt; (j) för att inskrida med eller kringgå Tjänstens eller annan anknuten hemsidas säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att avsluta allt tillträde till Tjänsten vid överträdelser av dessa stadganden.

Immaterialrättigheter och bruk av Tjänsten

Nordlance eller i tillämpliga delar dess licensgivare äger samtliga rättigheter till Tjänsten och allt material som ingår i eller förmedlas via Tjänsten inklusive upphovs-, patent-, mönster- och varumärkesrättigheter samt företagshemligheter och alla andra immaterialrättigheter. Nordlance förbehåller sig alla rättigheter till innehållet i Tjänsten, om inte annat anges i Tjänsten.

Tjänsten är avsedd för Juristens kommersiella bruk. Användning av Tjänstens innehåll för reklam kräver skilt avtal på förhand med Nordlance.

Nordlance och/eller dess leverantörer beviljar ingen direkt eller indirekt rätt åt Juristen på basis av patent, upphovsrätt, varumärke eller yrkeshemlighet. Juristen får inte kopiera, redigera, sprida, sälja, hyra ut eller överlåta någon del av eller den programvara som utgör en del av Tjänsten och inte heller utreda programvarans framställningssätt eller försöka knäcka dess källkod. Juristen får inte kopiera, redigera, offentliggöra, överföra, sprida, sälja, hyra ut, överlåta eller offentliggöra någon del av kommunikationen med kunden utan kundens specifika samtycke.

Av Tjänsten eller dess innehåll får inte skapas ett annat verk eller tjänst, Tjänsten eller dess innehåll får inte användas som en del av ett annat verk eller en annan tjänst. Juristen får inte avlägsna från Tjänsten eller dess innehåll någon angivelse gällande upphovsrätt eller annat som anger äganderätt.

Rättigheterna till programvara tillhör programvarans licensgivare och de relaterade licensrättigheterna tillhör programvarans legitima licensinnehavare.

Tillgång till Tjänsten och avbrott i Tjänsten

Nordlance strävar efter att Juristen har tillgång till Tjänsten dygnet runt. Juristen ansluter till Tjänsten via en applikation eller en webbläsare. Anslutningen kan kräva användarnamn och lösenord eller en unik inloggningskod.

Nordlance ansvarar ändå inte för att Tjänsten fungerar utan avbrott, i realtid och/eller felfritt. Nordlance har rätt att tillfälligt avbryta Tjänsten om det är nödvändigt med hänsyn till Tjänsten, med anledning av tekniska ändringar eller uppdateringar i Tjänsten eller andra installerings-, ändrings- eller servicearbeten. Nordlance strävar efter att avbrotten inte blir långvariga och att arbete utförs under en sådan tid och på ett sådant sätt att det förorsakar möjligast lite olägenhet.

Eventuella avbrott och störningar i Tjänsten åtgärdas i huvudsak under Nordlance normala arbetstid och så snabbt som möjligt. Om förändringar i Tjänsten förorsakar avbrott strävar Nordlance efter att minimera olägenheterna för Juristen och vidtar nödvändiga åtgärder. Nordlance ansvarar inte för skada och men som förorsakas av ovan nämnda olägenheter och åtgärder. Nordlance ansvarar inte för eventuella avbrott i Tjänsten som uppstår i samband med att Nordlance utför uppdaterings- eller servicearbete.

Nordlance kan avbryta Juristens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om Juristen väsentligen bryter mot eller underlåter att iaktta dessa Användarvillkor eller andra genom hänvisning inkorporerade dokument. Bedömningen av vad som utgör väsentliga avtalsbrott görs efter eget gottfinnande av Nordlance och behöver inte ske i överensstämmelse med andra juridiska eller språkliga definitioner av väsentlighet.

Avtalets upphörande

Dessa Användarvillkor är gällande fram till att avtalet mellan Nordlance och Juristen hävs av någon av parterna. Juristen har när som helst rätt att häva avtalet genom att underrätta Nordlance om Juristens avsikt att avsluta samarbetet. Nordlance har rätt att häva avtalet och omedelbart avbryta Juristens tillgång till Tjänsten om Juristen väsentligen bryter mot dessa Användarvillkor

Ansvar för innehåll i Tjänsten

Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick" och Nordlance och bolagets underleverantörer har inget ansvar för skador som orsakats av fel eller försummelse i eventuell information, instruktioner eller skript som tillhandahålls Juristen genom Tjänsten eller i samband med Juristens användning av den, eller på annat sätt för skador som orsakats av Juristens användning av Tjänsten.
Nordlance ansvarar inte heller för annat innehåll eller andra tjänster som ingår i eller görs tillgängligt via Tjänsten.

Datasekretess

Nordlance behandlar personuppgifter beträffande Juristen i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och de principer som framgår av Nordlance personuppgiftspolicy. Tjänsten kan använda sig av cookies, bolagets principer angående användandet av cookies framgår av Nordlance cookiepolicy. Genom att Juristen använder sig av Tjänsten är det underförstått att Juristen läst och förstått dessa samt att Nordlance kan använda sig av Juristens personuppgifter i enlighet med personuppgiftspolicyn.

Ansvarsbegränsning

Nordlance eller dess tjänsteleverantörer gör inga utfästelser gällande Tjänsten eller dess innehåll utöver vad som explicit anges i dessa Användarvillkor eller de tjänstespecifika villkoren. Exempelvis förbinder sig Nordlance inte på något vis till att ansvara för Tjänstens innehåll, dess funktionsduglighet, felfrihet, tillförlitlighet, fullständighet, tillgänglighet eller lämplighet för Juristens behov. Nordlance tillhandahåller Tjänsten och innehållet ”i befintligt skick” och garanterar inte att immateriella rättigheter tillhörande tredje parter inte kränks.

Nordlance ansvarar inte för skador som kan uppkomma i samband med modifikation, prisändring, upphävning och avbrott i Tjänsten.

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag begränsar Nordlance sitt och sina tjänsteleverantörers ansvar för all direkt och indirekt skada. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag begränsas Nordlance och dess tjänsteleverantörers helhetsansvar gällande alla krav som omfattas av dessa Användarvillkor till det belopp som influtit Nordlance genom Juristens arbete under föregående 6 månader.

Priser och betalningar

Tjänsten är gratis att registrera sig på. Juristen är ansvarig för alla avgifter som krävs för att få kontakt med Tjänsten (såsom internet eller dataöverföringsavgifter). Tjänsten är belagd med en procentuell avgift som dras av det totala belopp som Juristen erhåller från kunden som betalning för utförda tjänster. Storleken på det belopp som Juristen erhåller från kunden är endast föremål för diskussion mellan Juristen och kunden.

Betalning från kunden till Juristen sker genom en betaltjänst som tillhandahålls via Tjänsten. Betaltjänsten innebär att den procentuella andelen inflyter till Nordlance per automatik, resterande summa tillkommer Juristen direkt. Juristen får inte kringgå erläggandet av den procentuella avgiften genom att motta betalning av en kund genom en annan kanal än den som Nordlance tillhandahåller utan Nordlances samtycke.

Nordlance har rätt att ändra avgiftens storlek eller prissättningsgrund för uppdrag som utförs genom Tjänsten och som påbörjas efter ändringen.

Förändringar i Användarvillkoren och priser

Nordlance förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller ersätta dessa Användarvillkor, personuppgiftspolicyn, dataskyddsbeskrivningen och villkor vad gäller avgifter och prissättningsgrund.
Juristen informeras om ändringar i villkor och priser till exempel genom Tjänsten. Juristens fortsatta användande av hemsidan eller Tjänsten efter ändringarna konstituerar ett godkännande av dessa ändringar.

Övriga villkor

Tjänsten kan eventuellt innehålla länkar och kontakter till en tredje parts webbplats. På dessa av en tredje part tillhandahållna tjänster eller applikationer tillämpas denna tredje parts användar- och övriga villkor. Nordlance ansvarar inte för dessa tredje parters webbplatser och har inte gett sitt godkännande till webbplatsernas innehåll eller datasekretesspraxis.

Ett oöverkomligt hinder (force majeure) befriar Nordlance från skyldigheter i anknytning till Tjänsten ifall det hindrar eller på ett oskäligt sätt försvårar en prestation som anknyter till Tjänsten eller en del av Tjänsten. Som oöverkomligt hinder anses brand, jordskalv, översvämning, explosion, strejk eller annan arbetsnedläggning som berör Nordlance eller dess tjänsteleverantör, myndighetsbestämmelse, störningar i tillförsel av energi, råvaru- eller tillbehörsbrist, krig, datavirus, överbelastningsattack, kabel- eller annan kommunikationsstörning som förorsakas av eller beror på utomstående eller annan sådan orsak som man inte varit medveten om och som man skäligen inte kunnat förutse. Nordlance meddelar om ett oöverkomligt hinder via Tjänstens eller Nordlance webbsidor utan oskäligt dröjsmål efter att hindret uppstått, förutsatt att meddelande är möjligt.

Nordlance har rätt att överlåta Tjänsten, dess underhåll samt de relaterade relationerna till Juristen till ett koncernbolag eller till tredje part i samband med överlåtelse av rörelse.

Nordlance förbehåller sig rätten att ändra eller lägga ned Tjänsten. Om Nordlance lägger ned Tjänsten meddelar bolaget Juristen om detta. När Tjänsten upphör förlorar Juristen alla fördelar eller föremål som erhållits eller köpts via Juristens användarkonto och eventuella uppgifter om Juristen som lagrats i Tjänsten kan också komma att raderas. Nordlance kommer inte att erbjuda Juristen ersättning för eventuella förluster eller för oanvända objekt då bolaget avbryter Juristens användning av Tjänsten.

Vid fall att någon bestämmelse i dessa Användarvillkor anses vara olaglig eller ogenomförbar ska bestämmelsen likväl följas i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande rätt. Den del av bestämmelsen som anses vara olaglig eller ogenomförbar ska avskiljas från dessa Användarvillkor. Sådant avskiljande ska inte påverka validiteten eller genomförbarheten av övriga bestämmelser.

För Tjänsten tillämpas svensk lag. Eventuella oenigheter gällande Tjänsten ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan Nordlance och Juristen. Ifall samförstånd inte kan nås avgörs tvisten i Stockholms tingsrätt.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om våra Användarvillkor får du gärna kontakta oss på:
Nordlance AB,
org.nr 559159-4170
Rörstrandsgatan 24,
113 40, Stockholm
072-253 17 41
info@nordlance.com
Villkoren uppdaterade: 09.03.2018